Transportvilkår for Nordic Taxisentral  Stavanger AS for reisende med taxi.

Gyldig fom 01.07.2022

§ 1 Transportvilkårenes anvendelse

Transportvilkårene er avtalevilkår mellom den reisende og taxifører og/eller taxisentral.

§ 2 Bestilling av taxi

Ved bestilling av taxi gjennom sentral, ved telefonbestilling eller på annen måte, skal bestiller gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal bestiller opplyse dette. Om bestillingen gjelder f. eks. flere enn fire passasjerer og det viser seg at det faktiske behov er redusert, regnes godtgjørelse og lignende i henhold til bestillingen.

Det anbefales særlig den reisende å planlegge taxituren, slik at det tas høyde for eventuelle forsinkelser og særlig slik at anbefalt oppmøte tid på terminaler og flyplasser overholdes. Særs viktig er dette hvis taxi-reisen korrelerer med annen transport, f eks med båt, bil, tog, fly eller annen transport.

Ved bestilling av drosje med flere enn 4 passasjerplasser, forbeholder selskapet seg, for å sikre leveringskapasitet på oppdrags-tidspunktet, retten å sende flere mindre biler, fremfor en eller flere maxitaxi.
Prisen som oppkreves vil da være ihht taksameterpris pr bil. Prisen på leveransen vil da kunne avvike utover antatt beregnet pris på en maxitaxi.

Oppdrag som er bestilt på forhånd  og hvor tur er tildelt bil kan avbestille seneste 30 minutter før oppdraget tar til. Ved avbestilling senere enn 30 minutter oppkreves et gebyr (minstpris)

§ 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi.

Ved kø på holdeplass, skal taxifører kjøre den reisende som står for tur. Syke, uføre og personer med småbarn har fortrinnsrett til taxi. For øvrig gjelder de av myndighetene fastsatte bestemmelser om fortrinnsrett til taxi.
Reisende fra holdeplass er fortrinnsberettiget til ledig taxi. Publikum på holdeplass henvises til første ledige taxi, men de har selv rett til å velge taxi. Taxier som eventuelt står foran i køen, må om nødvendig flyttes for å gi plass til utkjøring. Ved påstigning skal den reisende oppgi sitt reisemål, om eventuell annen oppgjørsform enn kontant betaling og eventuelle andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.

§ 4 Praiing utenom holdeplass.

Når taxi er ledig, skal taxifører sørge for at lediglampe er tent og synlig for publikum. Utenfor en avstand fra nærmeste holdeplass, angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks, kan fører plukke opp reisende som gir tydelige tegn, så sant stans og påstigning kan skje innenfor rammen av gjeldende trafikkregler og uten hinder for øvrig trafikk.

§ 5 Taxiførers rett til å avvise turer

Taxifører kan avvise ruset person, reisende som opptrer truende eller personer som av andre årsaker taxifører finner saklig grunn til å avvise. Den reisende har rett til å medbringe førerhund. Dersom person avvises, kan taxifører kreve godtgjørelse i samsvar med taksameterets pålydende.

§ 6 Oppdragets utførelse

En taxifører skal følge den kjørerute som tar kortest tid til bestemmelsesstedet, hvis den reisende ikke bestemmer noe annet. Taxifører plikter etter anmodning på samme turen å kjøre passasjerer til forskjellige steder (kombinering av tur). Hvis ikke annet er avtalt, er sist avstigende passasjer ansvarlig for betaling av turen Ansvar for påbudt bruk av bilbelte og eventuelt at barnesete er forsvarlig festet, følger veitrafikklovens bestemmelser. Person som trenger assistanse fra taxi til inngangsdør eller lignende, kan anmode om bistand. Bistand taxifører yter passasjeren, etter dennes ønske, til, fra eller utenfor transportmidlet skjer for passasjerens risiko. Under turen skal fører og passasjer opptre slik at det ikke oppstår fare for medtrafikanter, bagasje, bil og utstyr. Røyking i taxi er forbudt. Førers bruk av mobiltelefon, dataterminal og lignende under oppdrag skal skje i henhold til sentralens reglement. Bilradio kan benyttes etter den reisendes samtykke. Taxifører kan kreve forhåndsbetaling for turen.

§ 7 Ventetid, avbrudd og forsinkelser

Ved henting av passasjer og under kjøring plikter taxifører å vente i et tidsintervall som fremgår av kjørereglement/sjåførinstruks, hvis ikke annet er avtalt. For spesielle kjøreoppdrag av typen legekjøring, bryllup, barnedåp og begravelse følger ventetid av oppdragets art. Ved forhåndsbestilt taxi gjelder at faktisk fremmøte kan avvike fra bestilt fremmøtetidspunkt. Forhåndsbestilling av drosje er å betrakte som en forskuttert direktebestilling. Det hviler ikke ekstraordinært ansvar utover tilsvarende direktebestilling og avvisning av denne, utover hvis det ikke er betalt en forholdsmessig tilleggsytelse for bestillingen. Må en tur avbrytes på grunn av feil med kjøretøyet, har taxifører ikke krav på betaling for den utførte kjøring, hvis han ikke innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom ny taxi skaffes, kan taxifører kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens fremmøtepris. Hvis passasjeren ikke ønsker en annen taxi, har taxifører krav på betaling for den kjøring som er utført. Ved avbrytelse av tur på grunn av vær- og/eller føreforhold, har taxifører krav på betaling for kjørt lengde. Forsinkelser som skyldes trafikale og meteorologiske forhold gir den reisende ingen rett til avkortning i samlet takst.

§ 8 Betaling, veksling og kvittering

Taxisentralens takstregulativ og prisbestemmelser benyttes som grunnlag for takstberegningen, med mindre annet er avtalt. Taxiturer kan betales med bank, kredittkort eller TT kort, eller med kontanter. Ved bruk av rekvisisjon eller annen betalingsform avtales dette med sentralen eller taxifører før turens start. Taxifører plikter ikke å veksle større seddelbeløp enn angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks. Kjøring i forbindelse med veksling av større beløp, belastes passasjer. Taxifører plikter på anmodning å gi passasjer datert kvittering. I kvitteringen skal oppgis taxiførers navn, taxiens løyvenummer, passasjerens på- og avstigningssted samt øvrige opplysninger som er nødvendig til kontroll av at vederlaget er regnet i samsvar med gjeldende takstregulativ. I taxi med kvitteringsskrivende taksameter, skal dette benyttes ved utskrift av kvittering. Ved ønske om kjøring på kreditt, vil hvert enkelt oppdrag faktureres med et påslag, minimum 20 % av turens pris, dog ikke under kr 200,-. Påslaget kan justeres etter en vurdering fra NordicTaxi sin side. Det kan også tilkomme andre påslag og tillegg, f eks men ikke begrenset til, smittevernstillegg, bompenger ekstra tidsforbruk ved stengte veier o.l.

§ 9 Sikkerhet for betaling

Taxifører skal snarest og innen 24 – tjuefire – timer underrette taxisentralen om gjenstander mottatt som sikkerhet for betaling. Offentlige dokumenter som f. eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt. Taxifører plikter å gi passasjeren kvittering på sentralens godkjente blankett for mottatt pant. Pantekvittering skal være påført kjørerute, kjørebeløp, gebyr, tid og sted for tilbakelevering av pantet. Gjeldsbrev, godkjent av taxisentralen, kan benyttes som et alternativ til pant i forbindelse med sikkerhet for betaling.

§ 10 Bagasje og lignende

Taxifører skal hjelpe til med å anbringe bagasje og annet i taxien. Fører kan avvise bagasje og annet som etter sitt omfang eller utforming ikke er egnet til å bli transportert i taxien. Dersom den reisende ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan påregnes medtatt i ordinær taxi, skal det opplyses til sentralen ved bestilling. Hvis mulig kan da sentralen formidle oppdraget til taxi tilpasset oppdragets art.

§ 11 Hittegods

Taxifører skal etter hver tur straks undersøke om noe er gjenglemt i taxien, slik at glemte saker kan bli levert tilbake til rette vedkommende med det samme. Er dette ikke mulig, skal fører levere gjenstander gjenglemt i taxien på det av sentralens anviste sted innen 24 timer. Han plikter å dra forsvarlig omsorg for gjenstanden.

§ 12 Ansvar

a) Skade på person
Transportørens ansvar for skade på person under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven. Transportøren skal ha forsikring i samsvar med de krav som lovgivningen bestemmer.

b) Bagasje og annet gods
Går håndbagasje eller ting som de reisende medbringer, helt eller delvis tapt, eller blir slike gjenstander skadd under reisen plikter transportøren å erstatte tapet eller skaden, dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelser fra transportørens side. For skade på og/eller tap av bagasje eller andre ting passasjeren medbringer, er transportørens ansvar begrenset til kr. 60,- pr. kg. av den del av godset som er gått tapt eller blir skadet.

c) Forsinkelse
vi sender en taxi umiddelbart når og bestillingen kommer, drosjesjåføren vil bli holdt ansvarlig for eventuelle forsinkelser. Ansvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes passasjeren eller
omstendigheter som taxifører ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge, isåfall må taxifører innen rimelig tid blir gitt beskjed om at bestillingen ikke kan effektueres eller blir forsinket. Kunden kan da velge alternative løsninger.

d) Den reisendes ansvar
Den reisende plikter å erstatte skader eller andre påløpende kostnader i forbindelse med oppdraget, som ved skjødesløshet, forsett eller uaktsomhet påføres transportøren. Dette kan f eks, men ikke begrenset til være, ødeleggelse av dører, oppkast i bil, tyveri av utstyr fra bil eller sjåfør. Oppkast i drosje vil medføre krav om betaling av minimum kr 1000 mot at sjåfør gir kvittering for betaling.

§ 13 Regler ved tvister

Tvist mellom den reisende og taxifører som ikke lar seg løse mellom partene, kan den reisende forelegge sentralen.

§ 14 Reklamasjon, frister og foreldelse

Den som vil kreve erstatning for tap må gi transportøren og/eller den sentralen hvor transportøren er tilsluttet, meddelelse uten ugrunnet opphold. Krav om erstatning etter disse befordringsvedtekter, foreldes etter et 1 måned med mindre andre frister skal anvendes i medhold av annen lovgivning.

§ 15 Opplysning

Transportvilkårene skal, sammen med gjeldende takstregulativ, være tilgjengelig i taxien eller på selskapets kontor/hjemmeside og forevises den reisende på forlangende. Ved at kunden bestiller eller booker et oppdrag aksepterer kunden disse vilkår.

**Nordic Taxisentral Stavanger AS**